top of page
Priser og vilkår

PRISER

OPPDRAGSVILKÅR

OPPDRAGSVILKÅR FOR ADVOKATFIRMAET BRAUTE AS

Disse oppdragsvilkår gjelder for juridisk bistand og tjenester som Advokatfirmaet Braute AS (senere firmaet) leverer til klienter.

 

Med mindre annet er avtalt, vil betingelsene gjelde også ved gjentatte oppdrag for samme klient.

Alle advokater og advokatfullmektiger tilknyttet firmaet har bevilling eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Samtlige advokater og advokatfullmektiger er medlemmer i Advokatforeningen og er dermed underlagt Advokatforeningens særskilte vedtak og ordninger for obligatorisk etterutdanning og behandling av disiplinærklager.

 

1.              Utførelsen av oppdrag

Firmaet og klienten avtaler løpende den juridiske bistand og omfanget av hvert oppdrag, samt klientens og andres medvirkning og ytelser.

 

En advokat vil ha det overordnede ansvaret for hver enkelt sak. Annet personale, vil bli benyttet i arbeidet hvor det er hensiktsmessig.

 

Alle oppdrag utføres etter reglene i advokatforskriften, domstolslovens regler om advokater, samt andre relevante lover og regler.

 

I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas kundekontroll med identifikasjonskontroll. Klienten plikter å medvirke til slik identifikasjonskontroll. Det gjøres oppmerksom på at advokatfirmaet, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette ØKOKRIM om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredjepersoner.

 

For best mulig å kunne fremme klientens interesser, er advokatfirmaet avhengig av at klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten ønsker å oppnå i saken.

 

Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom advokatfirmaet. Advokatfirma og klient skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter.

 

Klienter får nødvendige rettigheter til å bruke skriftlig materiale som firmaet leverer til klienten i forbindelse med oppdraget, men firmaet har og beholder alle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter til materialet.

2.              Honorar, fakturering og klientmidler

 

Firmaet fastsetter honorar med utgangspunkt i medgått tid, justert for arbeid utenfor normal arbeidstid, det ansvar som er forbundet med oppdraget, oppdragets kompleksitet, graden av spesialistkunnskap og oppnådd resultat.

 

Medgått tid er således ikke alene bestemmende for salærberegningen. Våre timepriser er relatert til de ulike stillingskategorier vi opererer med. Veiledende timeprisintervaller er p.t. slik:

Se tabell over.

 

I forbindelse med starten på et oppdrag, vil klienten på anmodning få et estimat over honorarets størrelse, i den grad dette er mulig ut fra oppdragets karakter. Ellers vil den måte honoraret skal beregnes på, slik som de timepriser som vil anvendes, bli opplyst. I forbruker­forhold skal klienten gis opplysninger om honorarberegningen før arbeid påbegynnes.

 

Normalt fakturerer firmaet etter­skuddsvis hver måned. Det kreves dog i utgangspunktet forskuddsbetaling ved større eksterne omkostninger.

 

Firmaet kan også kreve at klienter betaler forskuddsbeløp knyttet til et oppdrag. Honoraret skal trekkes fra slikt forskuddsbetalt beløp ved manglende betaling av faktura eller mot betaling av siste faktura knyttet til oppdraget.

 

Betalingsbetingelsene er netto 14 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med forsinkelsesrentelovens bestem­melser.

 

Alle klientmidler som finnes hos firmaet disponeres etter Advokatforeningens regler, og blir innsatt på klientkonti. Henførbare renter tilfaller klienten i samsvar med Advokatforeningens regler.

 

 

3.              Utgifter og utlegg.

 

Ved å gi firmaet oppdraget med å opptre på klients vegne i en aktuell sak, er firmaet også berettiget til å pådra de utgifter og utlegg som er nødvendige, med mindre firmaet blir instruert om det motsatte.  Firmaet vil konsultere klienten før det pådras betydelige utgifter eller utlegg. Firmaet vil ikke beregne noe påslag ved fakturering av kostnader og utlegg, med unntak av merverdiavgift hvor det er påkrevd.

 

Dersom firmaet engasjerer konsulenter, eksperter, utenlandske advokater eller andre tredjeparter på en klients vegne, gjør firmaet det som klientens representant og klienten er selv ansvarlig for tredjepartenes honorar, øvrige kostnader og eventuelle avgifter.  Dersom det er ønskelig, kan firmaet bistå med at tredjepartens honorar og utgifter faktureres direkte til klient.

 

Oppdragsrelaterte omkostninger og utlegg, herunder gebyrer, rimelige reise- og oppholdsutgifter, kost, større kopierings- og utsendelseskostnader, samt eksterne over­førings­­utgifter, belastes klienten i tillegg til honorar. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.

 

4.              Dokumenter og arkivering.

 

Selskapet tar ikke på seg ansvar i forhold til lagring av dokumenter og arkiver. Kunden må selv ta ansvar for å oppbevare sine originaler og kopi av korrespondanse mellom selskapet og kunde. Dokumentasjon i anledning kundes sak oppbevares så lenge selskapet finner det formålstjenlig (normalt 10 år.). Sletting og makulering av dokumenter vil kunne skje uten at kunde forhåndsvarsles, informeres om dette.

 

5.              Kostnader ved tvister.

 

Dette avsnitt gjelder bare for saker hvor det eksisterer en tvist, eller hvor det potensielt vil oppstå en tvist.  Klienten må da særlig være oppmerksom på at:

a.              klienten er ansvarlig for å betale firmaets regninger uavkortet, uavhengig av det saksomkostningskrav som fremmes mot motparten.

b.             hvis saken tapes kan klienten bli pålagt å betale motpartens saksomkostninger i tillegg til egne saksomkostninger, og

c.              selv om saken vinnes er det ikke sikkert at motparten pålegges, eller er i stand til å betale saksomkostninger, og for begge tilfelle vil klienten være ansvarlig for å betale firmaets fakturaer fullt ut.

6.              Rettshjelpsdekning – fri rettshjelp.

 

I henhold til lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). Noen sakstyper kvalifiserer alltid for fri rettshjelp, mens andre sakstyper forutsetter at klienten ikke har inntekt eller formue over hhv. kr 246.000 (enslige), kr 369 000 (ektepar, reg. partnere, m.m.) og kr 100.000 (nettoformue). Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Klienten oppfordres til å ta spørsmålet om fri rettshjelpsdekning opp med ansvarlig advokat for en konkret vurdering. 

 

Klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger kan dekke kostnader til advokatbistand i visse sakstyper, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen. Klienten plikter å gi advokatfirmaet de nødvendige opplysninger for en vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom advokatfirmaets salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.

 

7.              Klageadgang.

 

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Klienten har også anledning til å klage hvis man er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinær­organene.

 

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside: www.advokatforeningen.no under Råd og rettshjelp.

 

8.              Taushetsplikt, personopplysninger og innsidebe­stem­melser

 

Firmaet er forpliktet til å behandle alle opplysninger mottatt fra klient eller mottatt om klienten, fortrolig. Alle partnere og ansatte i firmaet er pålagt taushetsplikt.

 

Taushetsbelagt informasjon vil kunne sirkulere internt i selskapet om dette er å anse som hensiktsmessig for en effektiv utførelse av oppdraget.

 

I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil advokatfirmaet behandle personopplysninger, herunder også særlige kategorier personopplysninger om det er nødvendig, i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er advokatfirmaet ved daglige leder og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan saksansvarlig advokat kontaktes.

 

Selskapet er lovpålagt å gjennomføre hvitvaskingskontroll og å kontrollere om det foreligger interessekonflikter. Selskapet må av den grunn benytte kundedokumentasjon for å gjennomføre intern kontroll.

 

9.              Ansvar, ansvarsbegrensning og forsikring

 

Firmaet er ansvarlig for den rådgivning som leveres, i samsvar med generelle norske rettsregler.

Ansvaret for firmaet, dets partnere, konsulenter og ansatte er begrenset til det beløp man har stillet sikkerhet for. Alle privatpraktiserende norske advokater har i h.t. Advokatforskriften obligatorisk sikkerhetsstillelse på kr 5. mill. Overensstemmende med forskriften er sikkerheten begrenset til kr 2. mill. pr. oppdrag pr. skadelidt.

 

Firmaet er ansvarsforsikret i et anerkjent forsikringsselskap.

 

Firmaet, dets partnere, konsulenter og ansatte er ikke ansvarlige for indirekte tap eller følgeskader, herunder driftstap, tap av data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

 

Firmaet, dets partnere, konsulenter og ansatte hefter ikke for eventuelle feil begått av rådgivere som firmaet har henvist klienten til. Heller ikke hefter firmaet, dets partnere eller medarbeidere for eventuelle feil begått av underleverandører som firmaet etter avtale med klienten har overlatt deler av utførelsen av oppdraget til.

 

Med mindre annet er avtalt, omfatter ikke oppdraget rådgivning i forhold til sakens skatte- og avgiftsrettslige sider.

 

Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering advokatfirmaet på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.

 

Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side. Advokatfirmaet gjør oppmerksom på at bankenes sikringsfond ikke garanterer for mer enn 2 millioner kroner i innskudd pr innskyter (advokatfirma) pr. bank. Kun ved særskilt avtale om det vil advokatfirmaet treffe tiltak som kan øke graden av garantidekning for klientens midler.

 

 

10.           Elektronisk kommunikasjon

 

Selskapet benytter seg av elektronisk kommunikasjon der dette er å anse som hensiktsmessig. Den elektroniske kommunikasjonen vil om ikke annet er særskilt avtalt foregå ukryptert. Ønsker ikke kunde å benytte elektronisk kommunikasjon må man selv si ifra om dette. Selskapet fraskriver seg ethvert ansvar for økonomisk tap, tap av data o.l ved bruk av ukryptert elektronisk kommunikasjon, virus o.l, feilsending, brudd i elektroniske kommunikasjonsmidler o.l.

 

11.           Endringer.

 

Vilkår sendes til kunden i forbindelse med at saken registreres i selskapets database. Selskapets anser vilkårene som vedtatt av kunde dersom kunde ikke innen rimelig tid tilkjennegir at vilkårene ikke er akseptable. Selskapet kan i slike tilfeller frasi seg oppdraget.

 

Vi forbeholder oss retten til å endre eller supplere disse bestemmelsene, enten på generelt grunnlag eller i relasjon til en enkelt sak.  Endringer skal først skje etter skriftlig varsel.

 

12.           Lovvalg og verneting

 

Firmaets rådgivning og disse oppdragsvilkår er undergitt norsk rett.

 

Oslo tingrett er verneting for enhver tvist som springer ut av avtalen mellom selskapet og kunden.

bottom of page