top of page

Nye lover trer i kraft eller endres 1. januar 2019. Vi gir deg en oversikt over de viktigste.

Ved årsskiftet trodde tre nye lover i kraft i tillegg til 44 endringslover, samt en rekke nye og endrede forskrifter.

Her kommer en oversikt over noen av disse endringene.

Arbeidsmiljøloven.

Det er flere endringer i arbeidsmiljøloven fra nyttår.

Utvidet adgang til å kreve fast ansettelse.

Tidligere kunne en arbeidstakere som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i vikariat kreve fast ansettelse etter tre år, hadde arbeidet en midlertidig karakter kunne en kreve fast ansettelse etter fire år.

Lovendringen gir arbeidstakere som har vært midlertidig ansatt i tre år rett til fast ansettelse dersom ansettelsen er en kombinasjon av de ovenfor nevnte alternativene.

I praksis betyr det at man kan kreve fast ansettelse etter tre år dersom man først har vært midlertidig ansatt i ett vikariat og deretter midlertidig ansatt i en stilling hvor arbeidet er av midlertidig karakter,

Innleie av arbeidskraft.

Det har blitt en begrensninger i muligheten for virksomheter med tariffavtale til å inngå avtale med tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie av arbeidskraft i de tilfeller der vilkårene for midlertidig ansettelse ikke er oppfylt.

Endringen innebærer at for å kunne inngå avtale om tidsbegrenset innleie må virksomheten ha en fagforening med innstillingsrett. For at fagforeningen skal ha innstillingsrett må den ha minst 10 000 medlemmer.

Ny endring i foreldre permisjon.

Nytt av året er at tredelingen av foreldrepermisjonen nå også omfatter de som velger 80 prosent uttak. Når foreldrene velger 100 prosent uttak i 49 uker, får de 15 uker hver og 16 uker til fordeling, når de velger 80 prosent uttak i 59 uker får de nå 19 uker hver og 18 uker til fordeling.

Endringene gjelder de som begynte uttaket av foreldrepenger etter nyttår.

Reisefradrag.

Det ble innført en øvre beløpsgrense for reisefradrag. Grensen er satt til 97 000 kroner. Det betyr at det kan ikke gis fradrag utover denne grensen.

Tips.

Tips er og var skattepliktig inntekt for mottakeren. Det som er nytt fra 1. januar 2019 er at det innføres plikt for arbeidsgiver til å innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av tips de ansatte mottar.

Forsinkelsesrente.

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår. Fra 1. januar 2019 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 8,75 %, dette er en økning på 0,25 % fra 1. juli 2018.

Redusert gebyr for en rekke tjenester i domstolene og politiet.

Det er vedtatt endringer i rettsgebyrloven som innebærer reduserte gebyrer for ulike tjenester i domstolene og politiet.

Gebyrer som er nedjustert er blant annet gebyrer for:

-tvangssalg av fast eiendom,

-tvangsdekning i adkomstdokument til leierett eller borett til husrom og fravikelse av fast eiendom,

-gebyrer for tvangsdekning i løsøre (tvangssalg, utlevering og tilbakelevering),

-gebyrer for felleseiebo,

-utstedelse av proklama i dødsbo,

-tvangsavvikling av selskaper og gebyr når begjæring om konkurs blir avslått eller trukket tilbake.

Samtidig er det vedtatt en økning av gebyret for behandling av sak i forliksrådet. Det nye gebyret er 1 322,50.

Muligheter for lavere formuesskatt.

Det betales ikke full formuesskatt på aksjer og aksjefond da de verdsettes lavere enn reel verdi. Fra nyttår økte denne reduksjonen fra 20 til 25 prosent.

Bunnfradraget økte også fra nyttår. Den er nå satt til 1,5 millioner mot 1,48 millioner kroner i skatteåret 2018. For ektefeller som skattlegges under ett blir summen 3 millioner kroner.

Mindre hopp i eiendomsskatten.

Etter nyttår kan kommunene kun øke satsene på eiendomsskatt med 1 promille av takstverdien av eiendommen i året. Dette gjelder for bolig- og fritidseiendom.

Begrensingen gjelder også ved innfører av eiendomsskatt slik at kommunen kun kan kreve inntil 1 promille av takstverdien det første året.

Produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner ble fritatt for eiendomsskatt fra nyttår.

Prikker for bruk av håndholdt mobil under kjøring.

Fra nyttår vil ulovlig bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn føre til ileggelse av 2 prikker, alternativt 4 prikker for personer med førerett "på prøve".

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page